Status prawny

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej „Instytutem”, jest państwową jednostką organizacyjną, wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno–finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.

Instytut działa na podstawie:

1)  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 371 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”;

2)  dekretu z dnia 28 października 1947 r. o utworzeniu Morskiego Instytutu Rybackiego (Dz. U. Nr 66, poz. 406);

3)  zarządzenia Nr 13 Ministra – Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie aktu erekcyjnego Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni (Dz. Urz. UGM Nr 2, poz. 9 oraz z 1989 r. Nr 11, poz. 85);

4)  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie reorganizacji Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni (Dz. U. Nr 102, poz. 701);

5)  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie nadania Morskiemu Instytutowi Rybackiemu w Gdyni statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. Nr 124, poz. 699);

6)  Statutu MIR-PIB.

Instytut używa nazwy „Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy”. Instytut może używać skróconej nazwy „MIR – PIB” lub „Morski Instytut Rybacki”. Nazwa anglojęzyczna Instytutu brzmi: ”National Marine Fisheries Research Institute” (NMFRI).

Skip to content