Przedmiot i zakres działania Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących w szczególności dyscypliny stwarzające naukowe podstawy zarządzania rybołówstwem morskim: oceanografię, rybactwo, biologię, ekologię, technologię przetwórstwa, chemię żywności i środowiska, bezpieczeństwo żywności, techniki połowów, ekonomikę i akwakulturę.

Do podstawowej działalności Instytutu, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.), należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z).

Do zadań Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z dyscyplin wymienionych w § 8 oraz przystosowanie ich wyników do publikacji lub wdrożenia w praktyce;

2) współpraca naukowa i naukowo-techniczna w zakresie wymaganym przez Wspólną Politykę Rybacką Unii Europejskiej;

3) prezentowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

4) udział w pracach międzynarodowych organizacji koordynujących badania środowiska morskiego i żywych zasobów morza;

5) prowadzenie usług naukowo-technicznych;

6) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do wykorzystania w praktyce i wdrożenia;

7) prowadzenie kursów dokształcających;

8) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie wiedzy o morzu i jego żywych zasobach oraz innych zagadnień wynikających z działalności statutowej Instytutu;

9) popularyzacja wiedzy o morzu, jego zasobach oraz racjonalnych sposobach eksploatacji żywych zasobów morza przez:

a) działalność wystawienniczą Akwarium Gdyńskiego – placówki o statusie

ogrodu zoologicznego, której właścicielem jest Instytut,

b) prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Akwarium

Gdyńskim;

10) kształcenie i doskonalenie kadr specjalistów z dziedzin objętych działalnością Instytutu;

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez organ nadzorujący.

Skip to content