Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  1. Dyrektor i jego zastępcy przyjmują interesantów codziennie w godzinach 9:00 do 14:00.
  2. Pracownicy przyjmują interesantów codziennie w godzinach funkcjonowania Instytutu.
  3. Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień powinny być załatwione niezwłocznie.
  4. Sprawy, które wymagają uzgodnień, porozumień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt, powinny być złożone do dyrektora na piśmie i złożone w Kancelarii, która składa na nim pieczątkę daty wpływu. Sprawy te powinny być załatwione najpóźniej w terminie 1 miesiąca od ich daty wpływu do MIR, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
  5. Dalszy obieg dokumentów regulują postanowienia Instrukcji kancelaryjnej MIR.
  6. W każdym przypadku niezałatwienia sprawy w wyznaczonym terminie, pracownik jest zobowiązany powiadomić strony i przełożonego, podając przyczynę zwłoki oraz nowy termin, w którym sprawa zostanie załatwiona.
  7. Pracownicy są zobowiązani do rzetelnego i terminowego załatwienia zgłoszonych spraw, zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
Skip to content